.... Daj mi o Panie cnotę powściągliwości !
Ale nie teraz jeszcze....
(Św. Augustyn wychwalający gospodarza, który go ugościł.)

Coaching

OFERTA

PROWADZONE PROCESY COACHINGU1. Coaching holistyczny I.C.C.

(Life Coaching)

Proponowana formuła, to podejście "holistyczne" I.C.C.
Uwzględnia ono fakt, że na nasze zachowania ma wpływ więcej czynników, niż tylko wiedza i umiejętności. Istotne są w równej mierze; system przekonań i poglądów, zakorzenione nawyki w myśleniu i działaniu, hierarchia wartości, poczucie tożsamości, odczuwanie równowagi pomiędzy życiem osobistym i zawodowym. Każdy z tych czynników, może podnieść lub obniżyć efektywność naszej pracy i kontaktów międzyludzkich. Podobnie jak sposób, w jaki zarządzamy naszymi emocjami i budujemy relacje z innymi ludźmi, ma wpływ na nasz sukces życiowy i poczucie spełnienia. Coaching tego typu okazuje się uniwersalny i przydatny, tak dla indywidualnych osób, jak i tam gdzie jest inicjowany przez organizację dla pracowników i zespołów.

Standardowo dla (I.C.C.) proces  coachingu to 5 do 7 dwugodzinnych sesji, w odstępie między sesjami 3-5 tygodni.

Zawsze oferuję nieodpłatnie pełną sesję otwierająco-poznawczą,  bez względu na to, czy Klient zadecyduje o kontynuacji właściwego procesu coachingu.2. Coaching operacyjny

(Executive Coaching)

Coaching operacyjny jest procesem skupionym na jednej, wyraźnie wyodrębnionej przez Klienta dziedzinie działania firmy i na celach związanych z danym obszarem.

Z założenia jest zogniskowany na precyzyjnie określonym polu interakcji pracowników. Może to być zatem coaching kariery, coaching przywództwa, coaching gotowości do pracy zespołowej, coaching relacji np.: sprzedażowych, negocjacyjnych, komunikacyjnych, coaching kreatywności. Po odbyciu sesji otwierająco-poznawczej oferuję Klientowi diagnozę wstępną potencjału zastosowania coachingu operacyjnego dla wybranych członków zespołu.

Standardowo dla (I.C.C.) proces  coachingu to 5 do 7 dwugodzinnych sesji, w odstępie między sesjami 3-5 tygodni.

Zawsze oferuję nieodpłatnie pełną sesję otwierająco-poznawczą,  bez względu na to, czy Klient zadecyduje o kontynuacji właściwego procesu coachingu.3.Mentoring holistyczny biznesu

(Mentoring)

Holistyczne podejście do Klienta, w naturalny sposób poszerza jego świadomość zanurzenia w sferę biznesową, która go otacza i w której pracuje.

Mentoring, to świadomie wybrana przez Klienta forma pracy z Coachem,  jako mentorem, w której Coach uzyskuje prawo do dzielenia się z Klientem swoim doświadczeniem biznesowym. Pomaga to Klientowi w spojrzeniu na swoje działania z innej perspektywy i poszerzeniu możliwości wyboru. Pojawiająca się możliwość wyboru inspiruje Klienta do rozważenia innych zastosowań swoich zasobów, w celu znalezienia nowych rozwiązań biznesowych. Polecany bez względu na sposób zatrudnienia i charakter pracy Klienta, gdyż u podstaw polega na pokazaniu drugiej osobie, możliwości wyboru sposobu użycia posiadanej wiedzy, wyboru metody pracy lub analizy sytuacji. Nie jest doradztwem. Często traktowany jest, jako sesje uzupełniające, których potrzebę zgłasza Klient w trakcie coachingu. Odbywa się wówczas, zawsze po zakończeniu właściwego procesu coachingu.

Standardowo, minimum 4  sesje po 2 godziny, w odstępie między sesjami umożliwiającym obserwację wyników normalnego okresu raportowania biznesu Klienta (miesiąc).

Zawsze oferuję nieodpłatnie pełną sesję otwierająco-poznawczą,  bez względu na to, czy Klient zadecyduje o kontynuacji właściwego procesu coachingu.4. Coaching obserwacyjny

(Monitoring)

Występuje, gdy Coach jest obserwatorem komunikacji pomiędzy członkami zespołu oraz wpływu jej jakości na jego funkcjonowanie.  Monitoring powstał między innymi, jako odpowiedź na zapotrzebowanie działów HR, gdy stają przed zadaniem planowania coachingu, szkoleń lub ścieżki rozwoju .

Stosowany często, jako badanie zakresu, lub doprecyzowanie listy właściwych celów i kluczowych osób dla optymalnego przeprowadzenia planowanego procesu coachingu, ale również osłonowo w trakcie dużych zmian strukturalnych organizacji. Coach towarzyszy wówczas Klientowi / Zespołowi w czasie dnia pracy, niejednokrotnie dyskretnie filmując, nagrywając i notując wydarzenia o wskaźnikowym znaczeniu.

Organizacja uzyskuje zwrotnie raport dotyczący kluczowych dla relacji, aspektów behawioralnych, z wyszczególnieniem poziomów napięć, na obszarach o priorytetowym znaczeniu dla efektywności zespołu.

Raport umożliwia właściwe zwymiarowanie przyszłych inwestycji w coaching  i szkolenia dla tego zespołu, oraz wspiera proces zmian.

Standardowo 2 sesje po 4 godziny lub 2 x 1/2 dnia. Razem 8 godzin.

Zawsze oferuję nieodpłatnie pełną sesję otwierająco-poznawczą,  bez względu na to, czy Klient zadecyduje o kontynuacji właściwego procesu coachingu.5. Coaching interwencyjny

( Emergency Coaching )

Na wezwanie w przypadku wydarzeń szczególnych dla Klienta. Ma na celu stabilizację Klienta w obliczu nagłej zmiany w jego życiu. Ma funkcję wsparcia i udzielenia pomocy.

Zazwyczaj jedna sesja 2 godziny z możliwością powtórzenia ad-hoc. Dodatkowo pełna interwencyjna dyspozycyjność telefoniczna dla Klienta.

**************************************************************

C E N Y

Cena za godzinę coachingu uzależniona jest między innymi od rodzaju wybranego procesu oraz od ilości rekomendowanych sesji uzgodnionych umową i kształtuje się na poziomie  400 - 800 zł. za godzinę + VAT

Zawsze oferuję nieodpłatnie pełną sesję otwierająco-poznawczą, zanim Klient zadecyduje o kontynuacji właściwego procesu coachingu.

 

 

 
Copyryght (C) 2011 Sławomir Zieliński.